การติดตั้ง Asterisk แบบฮาร์ดคอร์ สำหรับท่านที่ต้องการนำไปพัฒนาต่อ (Developer)

How to Install Asterisk 13 and PJSIP on CentOS 6

// อัปเดทแพ็คเก็ต
[root@asterisk ~]# yum update -y

// ติดตั้งซอท์ฟแวร์จำเป็นสำหรับการคอมพายโปรแกรม Asterisk
[root@asterisk ~]# yum install -y epel-release dmidecode gcc-c++ ncurses-devel libxml2-devel make wget openssl-devel newt-devel kernel-devel sqlite-devel libuuid-devel gtk2-devel jansson-devel binutils-devel

// ติดตั้งโปรแกรม pjsip (new project)
[root@asterisk src]# cd /usr/src
[root@asterisk src]# wget http://www.pjsip.org/release/2.3/pjproject-2.3.tar.bz2
[root@asterisk src]# tar -jxvf pjproject-2.3.tar.bz2

// เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่คลายไฟล์ออกมา แล้วสั่งคอนฟิก
[root@asterisk src]# cd pjproject-2.3
[root@asterisk src]# ./configure CFLAGS=”-DNDEBUG -DPJ_HAS_IPV6=1″ –prefix=/usr –libdir=/usr/lib64 –enable-shared –disable-video –disable-sound –disable-opencore-amr

// ติดตั้ง pjsip project
[root@asterisk src]# make dep
[root@asterisk src]# make
[root@asterisk src]# make install
[root@asterisk src]# ldconfig

// เริ่มติดตั้ง Asterisk 13
[root@asterisk src]# cd /usr/src
[root@asterisk src]# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/certified-asterisk/asterisk-certified-13.18-current.tar.gz
[root@asterisk src]# tar -zxvf asterisk-certified-13.18-current.tar.gz
[root@asterisk asterisk-certified-13.18-cert3]# ./configure –libdir=/usr/lib64

// ถ้าพบ Error configure: error: *** JSON support not found..
// ให้แก้ไขโดยติดตั้งโปรแกรม JSON เพิ่ม ดังนี้

[root@asterisk src]# tar -zxvf jansson-2.5.tar.gz
[root@asterisk src]# cd jansson-2.5
[root@asterisk jansson-2.5]# ./configure –prefix=/usr/
[root@asterisk src]# make clean
[root@asterisk src]# make
[root@asterisk src]# make install
[root@asterisk src]# ldconfig

// เริ่มคอมพาย Asterisk อีกครั้ง (เนื่องจากมี Error ก่อนหน้า)
[root@asterisk src]# cd /usr/src
[root@asterisk src]# cd asterisk-certified-13.18-c*
[root@asterisk src]# ./configure –libdir=/usr/lib64

// ทำการเลือก package ที่ต้องการใช้งานเพิ่มเติมบน asterisk
[root@asterisk src]# make menuselect
// ให้เลือกที่ Channel Drivers > chan_sip (ให้ทำการทำเครื่อง * หน้า chan_sip) จากนั้น exit & save ออกมา

// เริ่มติดตั้ง
[root@asterisk src]# make && make install
[root@asterisk src]# make samples
[root@asterisk src]# make config

// สั่งสตาร์ท Asterisk
service asterisk start
service asterisk restart

cd /

// สั่ง Debug Asterisk แล้วไม่ทำงาน พบข้อความ Unable to connect..
[root@asterisk /]# asterisk -rvvvvv
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
[root@asterisk /]#

// วิธีแก้ไข ดังนี้ คือ ให้ปิดการทำงานของ selinux = disabled
[root@asterisk /]# nano /etc/sysconfig/selinux
// เปลี่ยนค่าจาก Enforce.. เป็น disabled
SELINUX=disabled

ชมวีดีโอทั้งหมด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *